Dette bør du vite om serviceavtale for brannvern

Alt du trenger å vite om Serviceavtale for brannvern

Eiendomsforvaltere og de som jobber med drift av bygg, har et stort ansvar når det gjelder brannsikkerhet. Til tross for dette, er mange ukjente med hvilke krav som egentlig stilles. Hva med deg - er du godt nok kjent med lovverket?

Vet du nok om brannvern og brannsikkerhet

Vet du nok om brannvern og brannsikkerhet?

På disse sidene har vi samlet informasjon både om regelverk knyttet til brannsikring, og om hva du kan gjøre for å imøtekomme kravene. Du finner også lenker til flere blogginnlegg som utdyper temaene, som for eksempel dette: 7 ting eiendomsforvaltere og driftssjefer må vite om bransikkerhet.

 

Sidene er ikke utfyllende. Derfor vil vi gjerne at du tar kontakt med oss hvis du ikke finner svar på det du lurer på om brannsikring og brannvern her. Vi vil gjerne hjelpe deg videre slik at både du, og alle de som holder til i bygget du eier eller er ansvarlig for, kan være trygge på at brannsikkerheten er ivaretatt.

 

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til brannsikkerhet og dokumentasjon? 

 

La oss begynne med lovverket – og et lite historisk tilbakeblikk!

Hvilke lover og forskrifter gjelder for brannsikring, kontroll og dokumentasjon?

Norsk lovgivning knyttet til brannvern, eller brannsikring går langt tilbake i tid. Magnus Lagabøtes bylov fra 1200-tallet, inneholdt flere lovbestemmelser som skulle forhindre at byer brant ned. I det gamle Oslo hadde «alle gårdeiere plikt til å ha fylte vannkar, stiger, brannhakker o.l. stående. Og alle hadde plikt til å ile til for å hjelpe ved brann»*.

 

Selv om det er litt andre former og krav i dag, gjelder fortsatt pliktene til brannvern. Nedenfor har vi listet opp relevante lover og forskrifter, og gjengitt de viktigste kravene som blir stilt med tanke på brannsikring, kontroll og dokumentasjon.  

Brann- og eksplosjonsvernloven

«Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.»

 

Loven omhandler blant annet den enkeltes plikt til å forebygge og begrense brann, og hvilke plikter brukere og eiere av bygg har med tanke på sikringstiltak og vedlikehold. Og en del er faktisk ikke klar over hva man er forpliktet til, som krav til kontroller, skilting og riktig brannslokkingsutstyr. Det kan du lese mer om i denne artikkelen på bloggen vår: Mange næringsbygg tilfredsstiller ikke brannkravene.

Forskrift om brannforebygging

I tillegg til brann- og eksplosjonsvernloven, er brannforebyggingsforskriften svært sentral. Forskriften tar blant annet for seg hvilke forebyggende plikter eiere og brukere av bygg har. Eier har, naturlig nok, et ekstra stort ansvar som også inkluderer pålegg om følgende:

 • Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
 • Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.
 • Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. 

Den som er bruker av bygget skal på sin side

 • Sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
 • Unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres
 • Informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann
 • Ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert.

Du finner utdypende informasjon og forklaringer rundt både brannvernloven og forskriften om brannforebygging i denne veilederen som DSB  har utarbeidet.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften gjelder for de aller fleste virksomheter. Ifølge denne skal virksomheten jobbe systematisk med gjennomføring av tiltak for å fremme et forbedringsarbeid blant annet innen:

 • Sikkerhet
 • Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
 • Forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

Les også: Brannsikkerhet: Er bygget mitt forskriftsmessig sikret?

Krav til brannkurs og opplæring

Forskrift om brannforebygging, internkontrollforskriften og brann- og eksplosjonsvernloven stiller krav til opplæring og ferdigheter, både for eiere og ansatte. Du finner de viktigste i artikkelen Hva sier lovverket om krav til brannkurs og opplæring.

De 5 vanligste fallgruvene ved evakuering og rømning av lokaler

Å droppe øvelser er en av flere fallgruver du bør styre unna. Les om de vanligste fellene – og hva du kan gjøre for å unngå dem.

 1. Dårlig kjennskap til eget bygg
 2. Fravær av praktiske øvelser 
 3. Uklare rutiner 
 4. Mangelfull skilting og merking 
 5. Rømningsplan som ikke er oppdatert 

Last ned guide: Introduksjon til evakueringsøvelser

Norsk standarder for brannsikkerhet

Norsk standarder for brannsikkerhet

I dag finnes det en rekke norske standarder for området brannsikkerhet, og de omfatter alt fra utstyr til å oppdage og varsle brann, og utstyr som bidrar til å slokke brann. Du finner mer informasjon om dette på standard.no. I NOHA jobber vi med disse standardene:

 

NS-3910 – Vedlikehold av håndslokkere

NS- 671-3 – Faste branslokkesystemer – Slangesystemer (inkl. brannslangetromler)

NS - 15004 – Faste brannslokkesystemer – Gass-slokkesystemer

NS - 1838 – Nødlys 

Hvorfor er årlig kontroll og dokumentasjon av brannvernutstyr så viktig?

Kravene til kontroll finner du i forskriften om brannforebygging. Alle virksomheter er pålagt å gjennomføre årlig kontroll, og dette skal dokumenteres. Eksempelvis vil den rapporten som utstedes etter at en kontroll av brannslokkingsutstyr, være en viktig del av dokumentasjonen.  Merk at kontrollen skal utføres av godkjent personell. Ved tilsyn fra myndighetene, må slik dokumentasjon være på plass.

 

For å sikre at lovverket blir imøtekommet, kan en serviceavtale være til god hjelp.

Hva er en serviceavtale for kontroll og vedlikehold av slokkeutstyr

Hva er en serviceavtale for kontroll og vedlikehold av slokkeutstyr?

En slik avtale innebærer at slokkeutstyret blir kontrollert i henhold til lovkrav til faste tidspunkt, og at det blir utført nødvendig service og vedlikehold ved behov.

Hva inngår i en serviceavtale?

Brannslokkingsutstyret blir kontrollert i henhold til norsk standard, og nødvendig vedlikehold blir utført på

Det er avgjørende at nød- og ledelys virker når personer skal komme raskt ut ved en eventuell brann eller ulykke. Disse lysene må derfor i likhet med branntromler og slokkere kontrolleres regelmessig for å sikre at alt fungerer. Visste du forresten at det skal gjennomføres visuell kontroll av nødlys hver måned? Les mer om nødlys i artikkelen Virker nødlyssystemet i bygget ditt?

 

I tillegg blir det også kontrollert at skilting og merking er i henhold til regelverket.

 

Kontakt oss: Gratis konsultasjon med en rådgiver innen brannsikkerhet Klikk her ›

Hva er fordelene med en serviceavtale for slokkeutstyr?

Hva er fordelene med en serviceavtale for slokkeutstyr?

En serviceavtale bidrar til at alle som oppholder seg i bygget, kan føle seg trygge på at brannsikkerheten er ivaretatt. Kontrollene blir utført av serviceteknikere med faglig kompetanse som også er godt kjent med hvilke lover og regler som gjelder. Alle som inngår en brannserviceavtale med NOHA skal også kunne føle seg trygge på at lovverket blir ivaretatt, og at dokumentasjonen også dekker nødvendige krav.

 

Med en serviceavtale som inkluderer digital rapportering har du full kontroll til enhver tid. Da vet du at nødvendig slukningsutstyr er på plass i bygget, på lageret eller i restauraten og du kan være sikker på at det fungerer den dagen det eventuelt blir bruk for det. Og det er dokumentert at alt er i henhold til lover og forskrifter.

 

Det å ha en serviceavtale gjør det enkelt og forutsigbart for deg som kunde: Årlig gjennomgang blir gjort uten at du trenger å tenke på det, og du får beskjed hvis utstyr må skiftes ut. Det gjør det også mer forutsigbart.

Hvem passer en serviceavtale på slokkeutstyr for?

Enkelt sagt, passer en slik avtale for alle offentlige bygg og privat næringsdrivende – fra små butikker, til hotell og store forretningsbygg – som ønsker en enklere og tryggere hverdag, og som er opptatt av at lovkrav blir fulgt til enhver tid.

 

En del virksomheter vil også ha et særskilt behov for ekstra brannsikringstiltak på grunn av krav fra FG (Forsikringsselskapene Godkjennelsesnemd) som for eksempel i storkjøkken, kommersielle kjøkken, eller industri hvor det brukes frityr basert på olje eller fett. Det samme gjelder alle de som har tavle- eller serverrom, som krever spesielt slokkeutstyr. I slike tilfeller vil en serviceavtale utgjøre en ekstra sikkerhet.

Les mer: Brannsikring av restaurant og storkjøkken

Hvordan kommer jeg i gang med en serviceavtale for slokkeutstyr?

Hvordan kommer jeg i gang med en serviceavtale for slokkeutstyr?

Ønsker du å inngå en serviceavtale for kontroll og vedlikehold av slokkeutstyr, er det naturlig å starte med en befaring og et planleggende møte, etterfulgt av løsningsforslag og tilbud.

 

Sannsynligvis vil du vurdere flere leverandører. Da er det viktig at du foretar valget basert på behovene dere har, og at dere velger en seriøs leverandør med rett kompetanse. Eier eller drifter du bygg på flere steder, vil det også være en fordel om du kan bruke samme leverandøren på alle byggene.

Når du vil ha den beste leverandøren av serviceavtaler på slokkeutstyr

Hva forventer du av en leverandør som er best på noe? Faktorer som pålitelighet, kvalitet og gjennomføringsevne vil nok mange nikke bekreftende til. Og disse faktorene er ikke mindre viktige når det kommer til serviceavtaler på brannvern og slokkeutstyr. I tillegg mener vi du bør forvente:

 • Nødvendig kompetanse
 • Dokumentasjon på at lovverk blir fulgt
 • Nødvendige sertifiseringer
 • Referanser
 • Enkel, men også grundig og effektiv, rapportering – digitalt!
 • Godkjent verksted for reparasjoner

I NOHA kan vi stå inne for alt dette, og vi dekker stort sett hele landet med brannteknikere i Hordaland, Rogaland, på Sørlandet, Østlandet og i Midt-Norge. I tillegg tar vi brannserviceoppdrag i Norges nordligste fylker også.

 

Hva koster en serviceavtale?

Hva koster en serviceavtale?

Kostnadene knyttet til en slik avtale vil nødvendigvis variere og avhenge av blant annet hvor mange punkter det legges opp til og hva som er inkludert i avtalen. Alle våre avtaler skreddersys til virksomhetens individuelle behov. Erfaringsmessig sparer de fleste på å sette bort denne type tjenester, og som regel er det også nødvendig fordi kompetansen knyttet til dette sjelden er i virksomheten fra før.

 Kontakt oss: Gratis konsultasjon med en brannkonsulent 

 

En serviceavtale gjør det også enklere å ta høyde for kostnader knyttet til utbedringer og investeringer i nødvendig brannvernutstyr. Og det er garantert lønnsomt, i hvert fall med tanke på sikkerhet og trygghet for de som oppholder seg i bygget ditt.

 

Lurer du på hva slags utstyr som trengs i ditt bygg? Ta kontakt med oss, eller begynn med å kikke nærmere på utstyrsoversikten på nettsidene våre.  Er du usikker på hvordan det står til med brannsikkerheten generelt, anbefaler vi at du tar denne raske testen nederst på siden her også!

 

REDUSER BRANNRISIKO PÅ LAGERET

NOHA_MIcroflex-slokkesystem-for-truck_jpg

Har du gjort tiltak for å redusere sjansen for truckbrann på lageret? 

 

Les mer 

Rett brannslokker på rett sted

shutterstock_212808463_-950402-edited

Er brannslokkingsapparatene i bygget ditt tilpasset formålene? 

 

Les mer

Bedre økonomi med en brannvernrapport?

NOHA_bruk-brannvernrapporten-til-bedre-økonomisk-styring_foto_shutterstock_1350679232

Ta høyde for kostnader når brannvernutstyret skal vedlikeholdes eller skiftes ut!

 

Les mer

Kontakt meg om brannsikring og serviceavtale

Fyll ut skjema for at vi skal kontakte deg